Organizacja pomocy społecznej

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które są zainteresowane kierowaniem placówką pomocy społecznej. Wynika to z Ustawy o pomocy społecznej. Art. 122 (w dziale III „Organizacja pomocy społecznej”, w rozdziale 2 „Pracownicy socjalni” mówi, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymogi, o których mowa powyżej nie dotyczą osób kierujących placówkami rodzinnymi.


Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • domy pomocy społecznej
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej


Miejsce szkolenia

Jedyną instytucją w woj. świętokrzyskim uprawnioną do organizowania takiego szkolenia jest Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 40. Szkolenia organizowane przez ww. placówkę mogą odbywać się w dowolnych miejscowościach z uwzględnieniem miejsca zamieszkania słuchaczy.


Rekrutacja

Kandydaci zainteresowani udziałem w szkoleniu są zobowiązani do złożenia:

 • podania o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne
 • kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość z własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem

Pobierz podanie na kurs w wersji doc

Pobierz podanie na kurs w wersji pdf

 

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej nie ma określonych innych kryteriów dla kandydatów, np. odnośnie wykształcenia i stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Te inne kryteria będą istotne dopiero w postępowaniach o naborze na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Miejsce składania dokumentów

 • Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 40

 

Termin rozpoczęcia kursu
Druga połowa września 2015 r.

Zakres szkolenia
Program nauczania jest zatwierdzony przez MPiPS. Przewiduje niżej wymienione moduły:

Moduł

Liczba godzin

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym 20
Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 90
Elementy etyki  10
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa 20
Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej 20
Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych  30
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego 15
Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)  20
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej 10
Stres i wypalenie zawodowe   10
Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji 10
Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej 10
Razem: 265 godzin


Czas trwania szkolenia i organizacja zaję
ć
Szkolenie trwać będzie około 7 miesięcy. Organizacja zajęć będzie zbliżona do organizacji zajęć w szkołach zaocznych: zajęcia dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. W każdym dniu zajęć zrealizowanych będzie maksymalnie 10 godzin dydaktycznych.

 

Warunki ukończenia
Warunkiem uzyskania specjalizacji jest:

 • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie poszczególnych modułów potwierdzone w karcie zaliczeń (formę zaliczeń określa wykładowca)
 • napisanie pracy dyplomowej
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonywanej przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące tej pracy
 • zdanie egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez organizatora


Egzamin końcowy
Egzamin ustny odbędzie się w okresie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia szkolenia i składać się będzie z dwóch części:

 • część pierwsza polega na sprawdzeniu wiedzy z zagadnień objętych zakresem minimum programowego
 • część druga polega na obronie pracy dyplomowej, w trakcie której osoba ubiegająca się o uzyskanie specjalizacji przedstawia główne założenia pracy dyplomowej oraz w trakcie której komisja odczytuje ocenę pracy dyplomowej dokonanej przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące tej pracy

 

Osoba, która nie zda egzaminu końcowego może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia szkolenia. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić jeden raz.


Dyplom
Potwierdzeniem uzyskania specjalizacji jest dyplom, który zawiera:

 • imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia osoby, która uzyskała specjalizację
 • wykaz bloków tematycznych objętych minimum programowym oraz liczbę godzin ich realizacji
 • numer i datę uchwały w sprawie uzyskania specjalizacji
 • podpisy przewodniczącego i członków komisji
 • pieczęć urzędową podmiotu uprawnionego


Nadzór nad szkoleniem
Oprócz nadzoru wewnętrznego ZDZ, szkolenie objęte będzie nadzorem przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Kadra dydaktyczna
Wykładowcy (17 osób) są zatwierdzeni przez MPiPS. Wprowadzenie innego wykładowcy wymaga zgody ministerstwa.


Koszt szkolenia

Ustalony zostanie po zebraniu grupy. Orientacyjnie: 2500 zł.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS