Pracownik socjalny (specjalizacja I stopnia)

Adresaci szkolenia
Pracownicy socjalni.


Kryteria rekrutacyjne

Na szkolenie mogą być przyjęte osoby:

1. Posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394).


Zgodnie z art. 116 ww. ustawy, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z wzmienionzch kierunków: pedagogika, pedagogika socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

 

2. Posiadające co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego

Kandydaci są zobowiązani do złożenia:

 • podania o przyjęcie na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • kserokopii dyplomu ukończenia szkoły lub decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 

Zakres szkolenia

Program nauczania jest zatwierdzony przez MPiPS. Przewiduje niżej wymienione moduły:

Zakres

Liczba godzin

Warsztat pracy pracownika socjalnego 50
Etyka zawodowa i prawa człowieka  10
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 30
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej 20
Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej 40
Sieć wsparcia społeczności lokalnej 20
Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych 20
Razem: 190

Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć
Szkolenie trwać będzie około 5 miesięcy. Organizacja zajęć będzie zbliżona do organizacji zajęć w szkołach zaocznych: zajęcia dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. W każdym dniu zajęć zrealizowanych będzie maksymalnie 10 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce szkolenia

Instytucją uprawnioną do organizacji szkolenia jest ZDZ w Kielcach, ale zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się w bazie dydaktycznej niżej wymienionych placówek kształcenia prowadzonych przez ZDZ.

Centrum Kształcenia Zawodowego Kielce, ul. Paderewskiego 53 /55
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kielce, ul. Śląska 9
Centrum Kształcenia Zawodowego Busko Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Jędrzejów, Al. Piłsudskiego 6
Centrum Kształcenia Zawodowego Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27
Centrum Kształcenia Zawodowego Końskie, ul. Piłsudskiego 82
Centrum Kształcenia Zawodowego Kozienice, ul. Głowaczowska 41
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Miechów, ul. Skorupki 3
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 123
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Opatów, ul. Konopnickiej 2
Centrum Kształcenia Zawodowego

Ostrowiec Św. , ul. Kilińskiego 49
Ostrowiec Św., ul. Furmańska 5

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40
Centrum Kształcenia Zawodowego Radom, ul. Saska 4/6
Centrum Kształcenia Zawodowego Skarżysko Kam., ul. Metalowców 54
Centrum Kształcenia Zawodowego Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15
Starachowice ul. Radomska 29
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Włoszczowa, ul. Młynarska 56


Miejsce prowadzania zajęć będzie wybrane w zależności od miejsc zamieszkania przeważającej ilości kandydatów.

 

Rekrutacja
Kandydaci zainteresowani udziałem w szkoleniu są zobowiązani do złożenia podana o przyjęcie na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Pobierz podanie na kurs w wersji doc
Pobierz podanie na kurs w wersji pdf

 

Miejsce składania dokumentów
Placówki ZDZ w Kielcach - kontakt

 

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w zajęciach szkoleniowych i zaliczenie wszystkich modułów na zasadach określonych przez wykładowców działających w porozumieniu z organizatorem.

 
Egzamin
Egzaminy przeprowadza regionalna komisja egzaminacyjna. Jej członków powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej) spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

Komisja składa się z nie więcej niż 5 członków. W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Warunki dopuszczenia do egzaminu
Do egzaminu na I stopień specjalizacji komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku

2. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków dotyczące:

 • posiadania uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394)
 • posiadania co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego

3. zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć

4. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, którą wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez marszałka danego województwa. Opłata wynosi 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (ok. 400 zł)

Organizacja i sposób przeprowadzenia egzaminu

 • Egzamin ma formę ustną i obejmuje zagadnienia z zakresu minimum programowego
 • Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech członków regionalnej komisji
 • Pracownik socjalny, który nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez konieczności powtarzania szkolenia po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin

 

Dyplom
Potwierdzeniem uzyskania specjalizacji I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest dyplom.
Dyplom wydaje regionalna komisja na podstawie dokumentacji egzaminu. Wzór dyplomu stanowi załączniki nr 1 do rozporządzenia.

Nadzór nad szkoleniem
Oprócz nadzoru wewnętrznego ZDZ szkolenie objęte będzie nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kadra dydaktyczna
Wykładowcy (19 osób) są zatwierdzeni przez MPiPS. Wprowadzenie innego wykładowcy wymaga zgody ministerstwa.

Koszt szkolenia
Zależy od wielkości grupy. Orientacyjnie: 2250 zł (cena kursu wraz z egzaminem).

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje o kwalifikacjach pracowników socjalnych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. W zakładce „Pomoc społeczna” należy wybrać „Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników służb społecznych”, a następnie – „Kwalifikacje pracownika socjalnego”.

 • Szczegółowe informacje dot. egzaminów zawarte są w załączniku pn. „INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY” (informacja jest pobrana ze strony www ministerstwa http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS