Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Szkołach ZDZ

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty od 1 września 2012 r. osoby dorosłe nie będą mogły zdobywać zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, liceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum uzupełniającym dla dorosłych. Natomiast szkoły policealne będą mogły kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.


Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:
  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:
  • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
  • 1 fotografię
  • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wypranej placówce szkoleniowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS