Najbliższe kursy w Kielcach

  

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

W  A  K  A  C  Y  J  N  E      K  U  R  S  Y
WARSZTATY KULINARNE:
  • NAUKA GOTOWANIA
 12  3-4 września 2016
  • KUCHNIA WŁOSKA, FRANCUSKA
 12 3-4 września 2016
  • BARISTA
 12 27-28 sierpnia 2016
   WARSZTATY KOSMETYCZNE:
  •  STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ - PROMOCJA
 24 27.08.-31.08.2016
  •  NAUKA MAKIJAŻU
 8  31 sierpnia 2016
   WARSZTATY FLORYSTYCZNE:
  •  WARSZTATY DECOUPAGE
 12  27-28 sierpnia 2016
  •  DEKORACJE KWIATOWE
 12  27-28 sierpnia 2016
   NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:
  •  JĘZYK ANGIELSKI
 60 19 sierpnia 2016 
  •  JĘZYK NIEMIECKI
 60  31 sierpnia 2016
K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533  2 września 2016 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 2 września 2016
 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 70 29 sierpnia 2016
Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 27-28 sierpnia 2016
Dietetyka w żywieniu +HACCP 40

30 sierpnia 2016 

Zdrowe odżywianie 12 sierpień 2016 
Sommelier 8 sierpień 2016
Carving - NOWOŚĆ 12 sierpień 2016
Barista - NOWOŚĆ 12 27-28 sierpnia 2016
Minimum sanitarne 8 sierpnień 2016 
F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

30 sierpnia 2016

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 31 sierpnia 2016
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 30 sierpnia  2016
Kurs manicure 16 sierpień 2016 
Kurs pedicure 16 sierpień 2016 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową PROMOCJA 24 27.08-31.08.2016
Kurs manicure hybrydowy 8 31 sierpnia 2016  
Nauka makijażu 8   31 sierpnia 2016
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

2 września 2016

Kadry i płace 100

17 sierpnia 2016
możliwość dopisania do grupy

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 160 05 września 2016
Profesjonalna obsługa klienta 16 sierpień2016
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40  30 sierpnia 2016
Obsługa kas fiskalnych 15 31 sierpnia 2016
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 30 sierpnia 2016
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany 36 29 sierpnia 2016
ostatnie wolne miejsca
Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 60 sierpień  2016
Grafika komputerowa 40  31 sierpnia  2016
ostatnie wolne miejsca
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 31 sierpnia 2016
PROMOCJA
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 31 sierpnia 2016
ostatnie wolne miejsca
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 12 września 2016
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

12 września 2016 

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

12 września 2016 

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 29 sierpnia 2016 
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44   05 września 2016 
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44   05 września 2016 
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44  05 września 2016 
Drwal - Operator pilarki 90 15 września 2016
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 05 września 2016
Obsługa suwnic 35 14 września 2016
Obsługa podestów ruchomych 34 14 września 2016
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 14 września 2016
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)
16 września 2016
E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 06 września 2016

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

 26 sierpnia 2016 

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 12 02 września 2016
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 70 31 sierpnia 2016
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280  2 września 2016
Organizacja pomocy społecznej 265 9 września 2016 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 9 września 2016
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 29 sierpnia 2016
Masażysta 40 sierpień 2016
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6   sierpień 2016 
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

19 sierpnia 2016 

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

30 sierpnia 2016

Język niemiecki  60 31 sierpnia 2016
Kurs języka migowego p.j.m.  60 sierpień 2016
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32 6 września 2016
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 7 września 2016 
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 70

19 sierpnia 2016

możliwość dopisania do grupy 

Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 sierpień 2016
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 30 sierpnia 2016
Warsztaty florystyczne 30 31 sierpnia 2016
Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12 29 sierpnia 2016
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   sierpień 2016 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20   sierpień 2016
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 sierpień 2016
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2016 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS